වැඩිම පහන් පත්තු කරපු ගම ඔබේ ගම කරමුද? Virtual Vesak

‍මේ වසරේ වෙසක් උත්සවය සඳහා බොහෝ දෙනෙක් විවිධාකාරයෙන් සැරසිලි කරනවා. ඒ අතර මෙවර අන්තර්ජාලයේද virtual සැරසිළි සහ තොරණ් දැකගැනීමට පුලුවන්.

මේ අතරින් Ceyentra Technologies ආයතනයෙන් සිදුකරන ඩිජිටල් වෙසක් අඩවිය කැපී පෙණුනා. එයට හේතුව එමඟින් තම ගමට, නිවසට අදාළව පහණක් පත්තු කරනවා වගේම ඔබේ නිවසේ හෝ වැඩ කරන ස්ථානයේ වෙසක් සැරසිළි ලෝකයා හා බෙදාගැනීමට, ඒවායේ ඡායාරූපද එකතුකිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා.

ඉතින් මේ සඳහා ඔබට https://vesak.ceyentra.lk/ වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ඔබේ වෙසක් සැරසිලි ලෝකයටම පෙන්වන්න ඉදිරිපත් කරන්න පුලුවන්.

Tags:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: