කොරෝනා නවතම තත්වය – Covid19 Updates

කොරෝනා දත්ත
Covid-19
Sri Lanka WorldWorldwide
+4 (24h)
2,081
තහවුරු වූ
0
+0 (24h)
11
මරණ
0
93.95%
1,955
සුවය ලැබු
0
5.53%
115
ක්‍රියාකාරී
+194,286 (24h)
11,926,867
තහවුරු වූ
0
+5,224 (24h)
545,364
මරණ
0
57.33%
6,837,784
සුවය ලැබු
0
38.1%
4,543,719
ක්‍රියාකාරී
ර්‍ශ්‍ර ලංකාව

Discussion about this page

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?