විනෝදාත්මක

සැබෑ විද්‍යාඥයින් ගැන කියවෙන මේ චිත්‍රපටි 6 ඔබත් නරඹලා තියෙනවද?

සැබෑ විද්‍යාඥයින් ගැන කියවෙන මේ චිත්‍රපටි 6 ඔබත් නරඹලා තියෙනවද?

විද්‍යාඥයින් ගැන කියවෙන කතා සහ විස්තර අන්තර්ජාලයේ ඕනෑම තැනකින් අපිට සොයාගන්නට පුළුවන්. නමුත් ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවන් ගැන කියවෙන, සත්‍ය ජිවිතය අලලා...

ඉන්ටවිව් යන්න බයද? මේ පොයින්ට්ස් ඔලුවේ තියන් ගියොත් ජොබ් එක ගොඩේ ගොඩ

ඉන්ටවිව් යන්න බයද? මේ පොයින්ට්ස් ඔලුවේ තියන් ගියොත් ජොබ් එක ගොඩේ ගොඩ

සමහර අය ඉන්ටවිව් කිව්ව ගමන් ටිකක් බය වෙනවා. වචනේ ඇහුනත් ඇති. මොනවා අහයිද? මොනවා කියයිද කියලා තමයි ඉන්ටවිව් කියන වචනේ...

Page 1 of 5 1 2 5