අලුත් ඇලඩින් චිත්‍රපටයේ ‌‌ට්‍රේලරය

ඩිස්නි සමාගම විසින් නිෂ්පාදනය කල, මේ වසරේ නිකුත්වෙන ඇලඩින් චිත්‍රපටයේ නවතම ට්‍රේලරය මෙන්න

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: