නොකියා 6 ඊළඟ පිලිපිනයට – අලුත් වර්ණයක් අලුත් මිලක්

නොකියා 6 ගැන කතා කරන මේ කාලේ උණුසුම තවත් වැඩි කරමින් නොකියා ඊළඟ නවාතැන විදියට පිලිපීනය තෝරගෙන තියෙනවා. HMD සමාගම මුලින්ම නොකියා 6 නවතම දුරකතනය නිකුත් කලේ චීනයේ. ඒ JD.com වෙබ් අඩවිය හරහා.

Nokia 6 පිලිපීනයට පැමිනෙන්නේ පිලිපීනයේ ප්‍ර‍මුඛ අන්තර්ජල වෙළඳ අඩවියක් වන Lazada හා එක්වෙමින්. අද දිනයේ පටන් ඔවුන් නොකියා 6 දුරකතන විකිනීම අරඹන බව පවසා සිටියා. ඒ අලුත් සුදු වර්ණයද ඇතුලුව. එවගේම මිල ලෙස පිලිපීන පෙසෝ 18,590කට එනම් රුපියල් 56,000කට ආසන්න මිලකට.

මෙය මෙතරම් මිළ වන්නේ මෙය අදාල වෙබ් අඩවිය මෙය නිළ වශයෙන් ගෙන්වා නොවිකුණන නිසා බවයි දැනගන්නට ලැබෙන්නේ.

Leave a Reply

%d bloggers like this: