තාක්ෂණය

කොඩැක් ස්මාට්ෆෝනය ඇමරිකාවේදි නිකුත්වේ – හිතුවටත් වඩා අඩු මිලකට

කොඩැක් සමාගම ඔවුන්ගේ ‘‘කැමරා ෆෝනය‘‘ ඇමරිකාවට නිකුත්කර තිබෙනවා. පසුගිය වසරේදි ඔවුන් මේ පිලිබඳව නිළ එළිදැක්වීම