තාක්ෂණය

සැප්තැම්බර් සේල් පටන් ගත්තා! ස්මාට්ෆෝන් සඳහා 30% දක්වා මිළ අඩු කිරීම් !

ජංගම දුරකථනයක් මිළදීගන්න හිටියානම් මේක තමයි අවස්ථාව. 30% දක්වා ඇතැම් ස්මාට්ෆෝන් සඳහා වට්ටම් සහිතව මෙවර