පුවත් සහ ලිපි

Android update එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකට එන්න කලින් මොකද්ද වෙන්නේ දන්නවද?

Android 8 මෙහෙයුම් පද්ධතිය මීට සති කීපයකට පෙර ලෝකයාට හඳුන්වාදුන්නා. මෙවැනි අලුත් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සංස්කරණයක් හඳුන්වාදුන්