තාක්ෂණය
තාක්ෂණය
48 කැමරාවක් සහිත ලෝකයේ වේගවත්ම දුරකථනය – Mi 9 February 23, 2019

ශයෝමි සමාගමේ මේ වසරේ ෆලැග්ෂිප් දුරකථනය චීනයේදි හදුන්වාදෙනු ලැබුවා. චීන දැවැන්තයාගේ පළමු කැමරා ත්‍රිත්වයක් තිබෙන දුරකථනය සහ මේ වන විට ලෝකයේ ඇති වේගවත්ම වයර රහිතව චාජ් කල හැකි(fastest wireless charging) […]

Facebook