තාක්ෂණය
තාක්ෂණය
Samsung සමාගම Blu-ray Players නිෂ්පාදනය නවතා දමයි February 19, 2019

ඔබට මතක ඇති මීට වසර ගණනාවකට පෙර CD, DVD තැටි ජනප්‍රිය වුණ අයුරු. නමුත් අද වන විට එය භාවිතා කරන්නේ නැතිම තරම්. අන්තර්ජාලයේ ව්‍යාප්තිය සහ USB උපාංගවල පහසුබව නිසා සෙමින් […]

Facebook